PÕHIKIRI

I Üldsätted

1. MTÜ Progressiivne Liikumine (edaspidi noorteühendus) on vabatahtlik poliitiline noorteühendus, mille
eesmärk on progressiivse maailmavaate edendamine eesti noorte seas ja seeläbi kaasa aidata
demokraatliku ja inimkeskse Eesti riigi rajamisele.

2. Noorteühenduse tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

3. Noorteühenduse põhiväärtused on vabadus, võrdsus, ja solidaarsus.

4. Noorteühenduse asukoht on Tartu linn ning noorteühenduse tegevus ulatub üle kogu Eesti Vabariigi.

 

II Eesmärkide saavutamise vahendid

5. Noorteühendusel on programm.

6. Noorteühendus viib oma programmi ja põhikirjaga sätestatud eesmärke ellu liikmete tegevuse- ja
selgitustöö kaudu ning avalikel esinemistel.

7. Noorteühendus arendab koostööd nii Eesti kui ka välisriikide noorteorganisatsioonide ja liikumistega.

7.1. Noorteühendus võib olla nii Eesti kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikumiste liige.

8. Noorteühendus toetub oma liikmete kodanikutundele ja algatusvõimele.

 

III Liikmed

9. Noorteühendusel on liikmeskond.

9.1. Noorteühenduse liikmeskond jaguneb täisliikmeteks ja toetajaliikmeteks.

9.2. Täisliikmeks võib olla 15 kuni 35 aastane (kaasaarvatud) Eesti elanik või välismaal elav Eesti kodanik,
kes tunnistab sõnas ja teos noorteühenduse põhikirja ning on lojaalne noorteühenduse
programmile.

9.3. Toetajaliikmeks võib olla Eesti elanik või välismaal elav Eesti kodanik, kes tunnistab sõnas ja
teos noorteühenduse põhikirja ning on lojaalne noorteühenduse programmile.

10. Noorteühenduse täisliikmeks või toetajaliikmeks saamiseks täidab liikmekandidaat avalduse, mille
kinnitab noorteühenduse juhatus poolthäälte enamusega.

11. Noorteühenduse täisliikme õigused on:

11.1. osaleda noorteühenduse tegevuses;

11.2. osaleda hääleõiguslikult üldkoosolekul;

11.3. kandideerida noorteühenduse valitavatesse organitesse;

11.4. saada informatsiooni noorteühenduse tööst, otsustest, välissuhtlusest ning kavandatavatest
üritustest;

11.5. pöörduda mistahes küsimuses avalduse, ettepaneku ja kriitikaga noorteühenduse mistahes organi poole;

11.6. luua baas- ja töögruppe ja osaleda nende tegevuses;

11.7. osaleda ühiskondlikes ja poliitilistel liikumistes ja organisatsioonides, kui nende eesmärgid ja
tegevus ei ole vastuolus noorteühenduse programmi või väärtustega;

11.8. võtta isiklikult osa noorteühenduse mistahes organi koosolekust, kus arutatakse tema
tegevust või käitumist;

11.9. astuda noorteühendusest välja.

12. Noorteühenduse toetajaliikme õigused on:

12.1. osaleda noorteühenduse tegevuses;

12.2. mittehääleõiguslikult osaleda üldkoosolekul;

12.3. saada informatsiooni noorteühenduse tööst, otsustest, välissuhtlusest ning kavandatavatest
üritustest;

12.4. astuda noorteühendusest välja.

13. Väljaarvamise tingimused ja kord:

13.1. Liikme võib motiveeritud otsuse põhjal välja arvata noorteühenduse juhatus, kui liige on
saanud hakkama vääritu teoga, tegutseb vastuolus noorteühenduse põhikirja, programmi või
noorteühenduse juhtorganite otsustega või kahjustab noorteühenduse mainet.

13.2. Kui juhatus on otsustanud liikme välja arvata, siis võib liige vastavaltmittetulundusühingute seaduse § 16(4) nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Sellisel juhul jõustub liikme väljaarvamise otsus üldkoosoleku otsuse tegemisest.

13.2.1. Kui juhatus on otsustanud juhatuse liikme välja arvata ning antud liige nõuab tema
väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt, peatuvad tema volitused üldkoosoleku
otsuseni.

13.3. Noorteühendusest väljaastumisega või väljaarvamisega lõpeb väljaastunud või
väljaarvatud liikme kuulumine noorteühenduse juhatusse või muude organite koosseisu.

IV Üldkoosolek

14. Noorteühenduse kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis toimub vähemalt kord kalendriaastas.

14.1. Korralise üldkoosoleku toimumise aja ja esialgse päevakorra esitab noorteühenduse
peasekretär kõikidele noorteühenduse liikmetele vähemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

14.2. Erakorralise üldkoosoleku toimumise aja ja esialgse päev -akorra esitab noorteühenduse
peasekretär kõikidele noorteühenduse liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

15. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt 25 liiget või 1⁄2 liikmetest.

16. Üldkoosolek:

16.1. kinnitab üldkoosoleku päevakorra, moodustab tööorganid ja määrab kindlaks reglemendi;

16.2. kinnitab noorteühenduse programmi ja põhikirja;

16.3. kinnitab liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja;

16.4. valib noorteühenduse juhi, juhatuse ja revisjonikomisjoni vähemalt üheks aastaks, kuid
mitte rohkem kui pooleteist aastaks;

16.5. kinnitab valitava juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu enne vastavaid valimisi;

16.6. kinnitab juhi ettepanekul ametisse peasekretär vähemalt üheks aastaks, kuid mitte rohkem
kui pooleteist aastaks.

17. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud
noorteühenduse liikmetest.

18. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on noorteühenduse juhatusel või vähemalt 1⁄5 liikmetest,
kes esitavad allkirjastatud ettepaneku koos erakorralise üldkoosoleku esialgse päevakorraga
noorteühenduse peasekretärile.

 

V Juht

19. Noorteühenduse juht:

19.1. omab noorteühenduse allkirja- ja esindusõigust;

19.2. korraldab noorteühenduse juhatuse tööd;

19.3. esindab noorteühendust välissuhtlemisel;

19.4. arendab koostööd teiste organisatsioonidega;

19.5. otsustab noorteühenduse esindamisega seotud küsimusi ja annab selleks volitusi.

20. Noorteühenduse juht valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel vähemalt üheks, kuid mitte rohkem kui pooleteist aastaks.

21. Üks isik võib olla noorteühenduse juht kuni kolm ametiaega.

22. Noorteühenduse juhi ajutisel äraolekul täidab juhi kohustusi asejuht, tema puudumisel juhatuse poolt
lihthäälteenamusega valitud juhatuse liige.

 

VI Juhatus

23. Noorteühenduse tegevust korraldab kuni üheksaliikmeline (sealhulgas juht, asejuht ja peasekretär) juhatus.

24. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel vähemalt üheks aastaks, kuid
mitte rohkem kui pooleteist aastaks.

25. Juhatus:

25.1. kehtestab noorteühenduse tegevusele kodukorra;

25.2. korraldab noorteühenduse liikmete vastuvõtmise ja välja astumise;

25.3. valib omakeskist salajasel hääletusel poolthäälte enamusega asejuhi, kes ei saa
samaaegselt olla juht ega peasekretär;

25.4. annab ülevaate oma tegevusest ning esitab selle juhile;

25.5. lahendab muid küsimusi, mis ei ole üldkoosoleku või noorteühenduse juhi pädevuses;

25.6. võtab vastu juhatuse kodukorra ja kinnitab juhi ettepanekul juhatuse töökorralduse ja
nende ülesanded;

25.7. kinnitab kord kvartalis peasekretäri liikmemaksude ja annetuse laekumise ning kulutuste
aruande;

25.8. valib piirkondlikud koordinaatorid, kes korraldavad noorteühenduse tegevust erinevates
geograafilistes piirkondades;

25.9. kinnitab vähemalt kolmest liikmest koosnevate töögruppide loomise ja määrab nende
tegevusele struktuuri ja tegevuskava.

26. Juhatuse töövormiks on koosolek mis toimub vähemalt üks kord kuu jooksul peasekretäri
kokkukutsumisel, vähemalt seitsme päevase etteteatamisega.

26.1. juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku ja sellest teavitatakse juhatust ning liikmeid
vähemalt kolm päeva enne koosolekutoimumist.

26.2. peasekretär on kohustatud juhatuse kokku kutsuma, kui sellise ettepaneku teeb
noorteühenduse juht, revisjonikomisjon või 1/3 juhatuse liikmetest.

26.3. juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

26.4. juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest
juhatuse liikmetest.

26.5. juhatus saab otsuseid ka elektroonilise hääletuse teel vastu võtta. Sellel juhul on otsus vastu
võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest.

26.6. juhatuse koosolekuid protokollib noorteühenduse peasekretär. Protokoll avalikustatakse
kõikidele noorteühenduse liikmetele elektroonilisel teel.

27. Noorteühenduse nimel võivad õigustoiminguid teha vähemalt kaks juhatuse liiget koos, kellest üks on
noorteühenduse juht.

 

VII Revisjonikomisjon

28. Noorteühendust revideerib revisjonikomisjon, mille suuruse ja liikmed määrab üldkoosolek üheks aastaks.

29. Revisjonikomisjon allub ainult noorteühenduse üldkoosolekule ja on oma otsustes erapooletu.

30. Revisjonikomisjoni pädevusse langeb:

30.1. juhatuse poolt rahaasjade kohta tehtud otsuste hindamine;

30.2. noorteühenduse juhatuse tegevuse hindamine lähtudes noorteühenduse põhikirjast ja
muudest vastavatest seadustest;

30.3. noorteühenduse muude organite ja töögruppide tegevuse hindamine:

30.4. noorteühenduse üldkoosolekule aruande esitamine noorteühenduse organite tööst.

VIII Peasekretär

31. Peasekretär kinnitatakse üldkoosoleku poolt noorteühenduse juhi ettepanekul ametisse üheks aastaks
kuid mitte rohkem kui pooleteist aastaks.

32. Peasekretäri puudumisel täidab tema kohuseid juhatuse poolt määratud liige.

33. Peasekretäri pädevusse langeb:

33.1. kord kvartalis liikmemaksude ja annetuste laekumise ning kulutuste aruande koostamine

33.2. juhatuse koosolekute kokkukutsumine;

33.3. üldkoosolekute välja kuulutamine;

33.4. juhatuse koosolekute protokollimine;

33.5. noorteühenduse aasta eelarve koostamine koostöös juhatusega;

33.6. teiste juhatuse poolt määratud ülesannete täitmine.

IX Tegevuse lõpetamine

34. Noorteühenduse tegevus loetakse lõpetatuks üldkoosoleku otsusega.

35. Noorteühenduse tegevuse lõpetamisel antakse vara üle võimalikult sarnase tegevusega
tulumaksusoodustusega või avalik-õiguslikule organisatsioonile.

 

X Rakendussätted

36. Üldkoosolekul vastu võetud otsused ja ja põhikirja muudatused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest.

                Baixar              Bytebaixar

    Organisatsioon

    info@progressiivne.org

    MTÜ Progressiivne Liikumine

    Lepiku tn 3-1a, Tartu 51007